Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội 2023: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube

Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội dường như thay đổi liên tục. Kích thước ảnh Facebook ads là thông tin mà designer cần phải…